نظریه اتمی تامسون

نظريه اتمي تامسون

 

 

در اواسط قرن نوزدهم عده اي از دانشمندان با انجام آزمايش هايي تقسيم ناپذير بودن اتم رارد كردندو پي بردند كه اتم از ذرات بسيار ريزي تشكيل شده است.كه به ذرات سازنده اتم زير اتمي مي گويند.براي نخستين بار جوزف تامسون با استفاده از لامپپرتو كاتدي به ماهيت زير اتمي ها پي برد.وي به دوسر الكترود مثبت و منفي لامپ اختلاف پتانسيل الكتريكي وصل كردو مشاهده كرد كه پرتو كاتدي ازالكترودمنفي (كاتد) به الكترود مثبت(آند)ميرود. سپس در مسير پرتو كاتدي ميدان مغناطيسي قرار داد و مشاهده كرد كه پرتو كاتدي به سمت قطب مثبت منحرف ميشود.. و همچنين در اين مسير ، توربين پرّه دار قرار داد و بر اثر برخورد پرتو به توربين ، توربين شروع به حركت مي كرد . وي با تكيه بر آزمايش هاي خود به اين نتيجه رسيد كه ذرات سازنده پرتو كاتدي داراي بارالكتريكي منفي هستند و همچنين علاوه بر ماهيت موجي كه پرتو دارد ، ماهيت ذره اي نيز از حود نشان مي دهد . تامسون اين ذرات منفي را ، الكترون ناميد . و بعد ها وي دريافت كه ذرات سازنده پرتو كاتدي در تمام مواد وجود دارند . وي با استناد بر استنتاج هاي خود نظريه اتمي خود را مطرح ساخت . مطابق اين مدل ، اتم از بار الكتريكي منفي ( الكترون ) و بار الكتريكي مثبت تشكيل شده است كه به صورت يكنواخت در سراسر اتم پخش شده است .

 

 

مدل اتمي تامسون (كيك كشمشي، مدل هندوانه اي يا ژله ميوه دار)

1-   الكترون با بار منفي، درون فضاي ابرگونه با بار مثبت، پراكنده شده اند.

2-   اتم در مجموع خنثي است. مقدار با مثبت با بار منفي برابر است.

3-   اين ابر كروي مثبت، جرمي ندارد و جرم اتم به تعداد الكترون آن بستگي دارد.

4-   جرم زياد اتم از وجود تعداد بسيار زيادي الكترون در آن ناشي مي شود.

 

 

گزارش تخلف
بعدی