تبخیر و تعرق

تبخیر و تعرق

واژه تبخیر در کتاب های مختلف از دیدگا ه های مختلفی تعریف شده اند.درحالت کلی تغییر

حالت فیزیکی اب یا یخ به بخار راعمل تبخیر می نامند.به عبارت دیگر تبخیر به مجموعه ی

پدیده های فیزیکی گفته می شود که توسط ان ذرات اب از سطح اب یا سطح خاک مرطوب

از طریق دریافت انرژی خورشیدی به حالت بخار وارد اتمسفر می شوند.

عمل تبخیر از سطح یخ را تصعید می نامندکه طی ان بخار اب بدون گذر از فاز مایع از سطح

یخ به اتمسفر منتقل می شود .

عمل تعرق فرایندی است که گیاه ان ابی را که توسط ریشه های خود جذب نموده است

را به شکل بخار و توسط روزنه ها به اتمسفر منتقل می نماید.

درمباحث ترمودینامیکی از سه نوع تبخیر نام برده می شود:

1-تبخیر خلا:اگر قطره ابی وارد خلا شود بلافاصله وانی تبدیل به بخار می گردد.

2-تبخیر درونی:در این حالت به اب گرما می دهیم تا به نقطه ی جوش برسد.در نقطه ی

جوش حباب هایی از درون اب بیرون می ایندکه ناشی از تغییرات اب و ازدیاد حجم در

اثر تغییر فاز می باشند.حال از این به بعد هر چه گرما به اب بدهیم صرف تبخیر اب

می شود بدون اینکه دمای اب تغییر کند.

3-تبخیر سطحی :در اینجا مولکول های اب از سطح اب یا سطوح مرطوب دیگر تبخیر

شده و وارد اتمسفر می شوند.لازم به ذکر است که تبخیر از سطح خاک وسایر اجسام

مرطوب همچنین تبخیر از سطح برف ویخ نیز با مکانیزم تبخیر سطحی صورت میگیرد.

یا به طور کلی :

انتشار بخار اب از سطح مرطوب یا سطح ازاد اب اعم از حالت مایع یا جامد در دمایی

پایین تر از نقطه جوش اب تبخیر سطحی نامیده می شود.

تعاریف فرهنگ هیدرولوژی از تبخیر:

4-تبخییر واقعی :مقدار ابی (از نظر کمی)که از سطح ازاد اب یا خاک تبخیر می شود

5-تبخیر تعرق واقعی:مجموعه تلفات اب به صورت تبخیر از سطح خاک و تعرق از

سطح گیاهان را در شرایطی که زمین از نظر رطوبت در شرایط طبیعی قرار دارد.

6-تبخیر و تعرق پتانسیل:حد اکثر مقدار تلفات اب از یک سطح پوشیده از گیاه که تمام

سطح را پوشانده است و هیچ کمبود رطوبتی ندارد.

7-تعرق:فر ایندی است که در ان اب از سطح گیاهان و از روزنه های انها به شکل بخار

به اتمسفر منتقل می شود

8-تبخیر پتانسیل:حد اکثر مقدار ابی است که در شرایط دمایی معین می تواند از سطح

اب یا خاک وارد اتمسفر می شود

نوشته شده توسط دانیال دسترنج, در تاريخ شنبه ٢٩ مرداد ۱۳٩٠

 

گزارش تخلف
بعدی